Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Tietosuoja

Setlementti Tampere ry:n yleinen tietosuojalauseke

Setlementti Tampere ry on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä noudattaen tietosuojalakeja ja hyviä tietosuojakäytänteitä.

Tämä tietosuojalauseke kuvaa, kuinka Setlementti Tampere ry:ssä henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään. Yhdistyksessä käsiteltävien henkilötietojen laajuus vaihtelee toimialoittain ja toiminnoittain. Tarkemmat kuvaukset ovat luettavissa yhdistyksen rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa.

 

Rekistereiden pitäjä

Setlementti Tampere ry

Postiosoite: Pyhäjärvenkatu 1 A, 33200 Tampere

www.setlementtitampere.fi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Jutta Väänänen

Va. tietosuojavastaava

jutta.vaananen(at)setlementtitampere.fi

Setlementti Tampere ry käsittelee yhdistyksen henkilöstön, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten, jäsenien, lahjoittajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilö- ja yhteystietoja. Henkilötietoja käytetään toimintojen viestinnässä, palveluiden toteuttamisessa ja viestinnän kohdentamisessa.

Rekistereihin kerätyt ja talletetut tietosisällöt vaihtelevat rekisterikohtaisesti. Jokaiseen rekisterikohtaiseen tietosuojaselosteeseen merkitään ne tiedot tai tietotyypit, joita rekisteröidystä voidaan tallettaa (esim. henkilöstön henkilötiedot ja yhteistyökumppaneiden yhteystiedot).

Rekistereiden säännönmukaisina tietolähteinä toimivat yksityishenkilöt (omissa tai alaikäisen perheenjäsenen asioissa) ja organisaatioiden edustajat (organisaation toimintaan liittyvissä asioissa).

Tietoja kerätään suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin välityksellä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekistereiden tietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoja käsittelevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin, joihin hänellä on oikeus päästä.

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietojärjestelmien suojauksesta ja niihin liittyviin käytön periaatteisiin järjestetään henkilöstölle tietoturvakoulutusta säännöllisesti. Työtiloissa liikkumista valvotaan.

Henkilötietojen säilytysaika rekistereissä

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee rekisterikohtaisesti. Rekistereiden sisältämät henkilötiedot poistetaan, kun niiden käyttötarkoitus on päättynyt, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö määrää toisin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.​​

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tai kirjeitse.

Yhteystiedot:

Jutta Väänänen

Va. tietosuojavastaava

jutta.vaananen(at)setlementtitampere.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Va. tietosuojavastaava Jutta Väänänen

Setlementti Tampere ry

Pyhäjärvenkatu 1 A, 33200 Tampere

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.